การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามผลการตรวจสอบและข้อแนะนำของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊กที่นี่<<