การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

3  9

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายทิวา นะราเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เป็นประธานในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากอำเภอประโคนชัยแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากประปาหมู่บ้านขัดข้องไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้   และให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่   ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคดังกล่าว ด้วยการต่อท่อเมนน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เข้าระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

IMG20200622100108

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน   ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เนื่องจากประสบเหตุฝนตกลมพัดหลังคายุ้งข้าวได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายบัวสอน ผลพาเลิศ อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ตามระเบียบของทางราชการ