คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารได้ 

      - คู่มือประชาชนตำบลหนองบอน

     - คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ 

คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

     - คู่มือการร้องทุกข์-ร้องเรียน

     - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

     - คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

     - มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.หนองบอน

     - แบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์ การจัดซื้อจัดจ้าง