คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง >>คลิ๊กที่นี่<<

 

2. การเขียนทะเบียนประวัติ >>คลิ๊กที่นี่<<

 

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท >>คลิ๊กที่นี่<<

 

4. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี >>คลิ๊กที่นี่<<

 

5. คู่มือการเลื่อนระดับ >>คลิ๊กที่นี่<<

 

6. คู่มืองานธุรการ >>คลิ๊กที่นี่<<

 

7. คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ >>คลิ๊กที่นี่<<