ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

694767 topic ix 5

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

โดยวิธี Pavement in place Recycling) ถนนสายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,984,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊กที่นี่<<