การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความ ที่ บร 78301/117 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

2. คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ >>คลิ๊กที่นี่<<