มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

 

การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

ขั้นตอนในการลงทะเบียน  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

คู่มือ การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ"  >>คลิ๊กที่นี่<<