header nongborn65Nlogo

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 24

เมื่อวานนี้ 33

สัปดาห์นี้ 24

เดือนนี้ 674

ทั้งหมด 143919

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนจึงได้ออกประกาศวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 8 ประการ มาจากคำว่า

“ BANGPHRA “และมีความหมายในแต่ละเรื่องดังนี้

 

Model คุณสมบัติสำคัญ พฤติกรรมที่สังเกตได้ ค่านิยมองค์กร
B Brain 
  (สมอง/ปัญญา)
มีการเพิ่มทุนทางปัญญาโดยการ อ่าน   ฟัง ถาม เขียน พูด และทำ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเหตุผล 
  - ฝักใฝ่การหาความรู้ 
  - คิดในระดับสากล นานาชาติ 
  - มุ่งถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
A1 Altruism 
  (จริงใจ เห็นแก่ส่วนรวม)
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมมือ 
  ร่วมใจในการปฏิบัติงาน
- คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก 
  - รักษาความสะอาด 
  - ตรงต่อเวลา 
  - เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน 
  - อาสาสมัครช่วยสังคมและส่วนรวม
N New Creation 
  (สร้างสรรค์)
สร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ - ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
  ศักยภาพของท้องถิ่น 
  - สร้างสรรค์ในระดับสากล 
  - มีการสื่อสารที่ดี 
  - สร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
G Good Governance 
  (ธรรมาภิบาล)
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน - เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย 
  - มีระเบียบวินัย เข้าคิว เข้าแถว 
  - ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อดทน 
  - มีส่วนร่วมในการพัฒนา
P Plan/Participation 
  (แผน/การมีส่วนร่วม)
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จโดย
  ประชาชนมีส่วนร่วม
- มีเหตุผล 
  - มีแผนการทำงาน 
  - มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  - รักษาความสะอาด 
  - มีระเบียบวินัย
H Human Rights 
  (สิทธิมนุษยชน)
ให้ความสำคัญและเคารพผู้อื่นตาม 
  สิทธิมนุษยชน
- เคารพระเบียบ   กฎหมาย 
  - เคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส 
  - นอบน้อมถ่อมตน 
  - เคารพผู้อื่น
R Respect 
  (การให้เกียรติ)
ให้เกียรติผู้อื่น และรับฟังความ   คิดเห็นของผู้อื่น - เคารพผู้ใหญ่   ผู้อาวุโส 
  - เคารพผู้อื่น 
  - มีเหตุผล 
  - คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก 
  - อาสาสมัครช่วยสังคมและส่วนรวม
A2 Activeness (กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียร) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
  และมีความรวดเร็วในการทำงาน
- ขยัน อดทน   รับผิดชอบ 
  - เคลื่อนไหว ทำงานรวดเร็วไม่เชื่องช้า 
  - ตรงต่อเวลา 
  - แต่งกายสุภาพ 
  - รักษาสุขภาพ

 

 

 

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186