สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

7. สภาพเศรษฐกิจ

    7.1. การประกอบอาชีพ

          ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่  ทำนา 825  ครัวเรือน  ทำไร่ 130 ครัวเรือน 

เลี้ยงสัตว์  55  ครัวเรือน  ค้าขาย  84  ครัวเรือน  รับราชการ 75 ครัวเรือน   รับจ้าง 175 ครัวเรือน 

อาชีพอื่นๆ  50  ครัวเรือน                        

     7.2 หน่วยธุรกิจในตำบล

-  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก.  จำนวน  -  แห่ง                    

-  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ 2 จำนวน  -  แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม      -  แห่ง                            

-  โรงสีขนาดเล็ก          31  แห่ง