สมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

1. นายยม   เอบประโคน              ประธานสภาฯ

2. นายสมชาย ธรรมดา            รองประธานสภาฯ

3. นายเพียร ขอสุข                สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

4. นายจักรกฤษณ์ สิงห์ธนะ       สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

5. นายณรงค์ หาสุข               สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

6. นายบุญเริก ต่อแก้ว           สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

7. นายวันชัย   การะเกต         สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

8.นางปราณีต   เรืองไพศาล    สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

9. นายลำพอง   ปะสุข           สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

10.นายสวิน   คำทอง            สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

11. นายสมโภชน์ หมายซ่อนกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

12. นายพีรพล จิตเย็น            สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

13. นายเทียว สายแก้ว          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

14. นายบุญจันทร์   แย้มศรี      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

15. นายเลื่อนศักดิ์ แก้วประโคน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

16. นายเดช ไกรสุข               สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘

17. นายสวัสดิ์ วินประโคน       สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙

18. นายมนต์   พรหมเอาะ        สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙

19. นายธวัชชัย   ปะสุข           สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐

20. นายประกิจ   นะราเทียม      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

21. นายสว่าง สร้อยจิตร          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑