แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

 

            * ไตรมาส ที่ 1

                -  สำนักปลัด                         >>คลิ๊ก<<

                -  กองคลัง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองช่าง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   >>คลิ๊ก<<

                -  กองสวัสดิการสังคม                >>คลิ๊ก<<

 

                   * ไตรมาส ที่ 2

                -  สำนักปลัด                         >>คลิ๊ก<<

                -  กองคลัง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองช่าง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   >>คลิ๊ก<<

                -  กองสวัสดิการสังคม                >>คลิ๊ก<<