แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

 

            * ไตรมาส ที่ 1

                -  สำนักปลัด                         >>คลิ๊ก<<

                -  กองคลัง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองช่าง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   >>คลิ๊ก<<

                -  กองสวัสดิการสังคม                >>คลิ๊ก<<

 

                   * ไตรมาส ที่ 2

                -  สำนักปลัด                         >>คลิ๊ก<<

                -  กองคลัง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองช่าง                            >>คลิ๊ก<<

                -  กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   >>คลิ๊ก<<

                -  กองสวัสดิการสังคม                >>คลิ๊ก<<

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

 

                  * รายงานแผนการใช้จ่ายเงินในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) >>คลิ๊กที่นี่<<

 

                   * รายงานแผนการใช้จ่ายเงินในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) >>คลิ๊กที่นี่<<

 

                   * รายงานแผนการใช้จ่ายเงินในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) >>คลิ๊กที่นี่<<