องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายชูวิบูลย์ เงางาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล สร้างเครือข่ายระหว่างคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยมีกำหนดจัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 264 คน โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด ๑๐๐ ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ครู ก) มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน